Sort:  

па јес, онда је све под контролом хахах

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51105.08
ETH 2960.73
USDT 1.00
SBD 4.25