Sort:  

Преброј нуле поново, @jaca, имаш само три милијарде 😂😂😂

па јес, онда је све под контролом хахах

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 38574.13
ETH 2092.60
USDT 1.00
SBD 4.85