[EN/PL] 02/11/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Building Microservices with Go

Link to book description: https://www.packtpub.com/application-development/building-microservices-go

Your one-stop guide to the common patterns and practices, showing you how to apply these using the Go programming language

  • This short, concise, and practical guide is packed with real-world examples of building microservices with Go
  • It is easy to read and will benefit smaller teams who want to extend the functionality of their existing systems
  • Using this practical approach will save your money in terms of maintaining a monolithic architecture and demonstrate capabilities in ease of use

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Building Microservices with Go

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/building-microservices-go

Twój kompleksowy przewodnik po typowych wzorcach i praktykach, pokazujący, jak zastosować je w języku programowania Go

  • Ten krótki, zwięzły i praktyczny przewodnik, pełen rzeczywistych przykładów budowania mikroserwisów z Go
  • Jest łatwy do odczytania i przyniesie korzyści mniejszym zespołom, które chcą rozszerzyć funkcjonalność swoich istniejących systemów
  • Zastosowanie tego praktycznego rozwiązania pozwoli zaoszczędzić pieniądze w zakresie utrzymania monolitycznej architektury i łatwości użytkowania

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!

Congratulations @bargolis! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 28000 upvotes. Your next target is to reach 29000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 13.51% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com