Data Science a Decision Science - nadchodzi nowy blend...

in #polish3 years ago (edited)

dsddsadsa.png

Data Science

Pojęcie bardzo kompleksowe, które łączy kilka wąskich dziedzin i kompetencji , syntezując jest to połączenie Analityka i Programisty.

Z jednej strony mamy statystykę, algebrę liniową,umiejętność programowania, uczenia maszynowego.

Z drugiej współpracę z ludźmi, co wymaga kompetencji miękkich w obszarach komunikacji, zbierania wymagań czy umiejętności tłumaczenia problemów w prosty, obrazowy sposób.

Ale jest, a właściwie tworzy się też, trzecia strona...

Decision Science

Jest to nauka o podejmowaniu optymalnych decyzji, która zajmuje się:

  • budową modelu strategicznego,
  • ustaleniem, jakich danych szukamy,
  • interpretacją wyników analizy danych w kontekście praktycznym,
  • technikami sterowania, behawioryzmu, analizą ryzyka etc.
  • podejmowaniem optymalnej decyzji w oparciu o wypracowane wskaźniki,
  • ustaleniem strategii i metod, jakimi wdrażane będą podjęte decyzje
    data-information-knowledge-insight-wisdom-impact.jpg

W modelowej sytuacji, decison scientist i data scientist - ściśle ze sobą współpracują, doskonale się uzupełniając. Data Scientist nie musi posiadać wiedzy na temat: wpływu kultury określonej narodowości na jakość podejmowania decyzji, lub procesów wykorzystywania biologicznego uwarunkowania do szybkiej gratyfikacji w podejmowaniu działań, tak jak Decision Scientist nie musi posiadać szczegółowej wiedzy: w zakresie teorii, jaka stoi za każdą funkcją "f(x)" czy MDP. Natomiast podejmowanie optymalnych decyzji, wiąże się z wiedzą interdyscyplinarną, czyli pochodząca z wielu różnych, często dalekich od siebie dziedzin, syntezujących ten sam problem tj. antropologia, ekonomia, statystyka, informatyka, psychologia, socjologia.

Można powiedzieć, że tak jak rozwój technologiczny umożliwił, czy wręcz wymusił - powstanie zawodu, który łączyłby cechy Analityka z Programistą tworząc Data Scientist, tak w chwili obecnej tworzy się przestrzeń i zapotrzebowanie na połączenie cech Data Scientist z Socjolgiem, Cybernetykiem, Behawiorystą, dając początek nowej profesji: Decison Scientist - o której pisał już w 1976r. wybitny Cybernetyk, Marian Mazur - polski inżynier elektryk, specjalista w zakresie elektrotermii, automatyk, cybernetyk, naukoznawca, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk technicznych, twórca jakościowej teorii informacji oraz cybernetycznej teorii układów samodzielnych, współtwórca i najważniejszy przedstawiciel polskiej szkoły cybernetyki.

Zachęcam do lektury: http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter1976-ocr.pdf

Jeżeli mamy tu ludzi pracujących na danych(Analitycy, Data Scientist), zachęcam do podzielnia się własnymi spostrzeżeniami, jestem także otwarty na współpracę.

Moje uszanowanie !

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17155.45
ETH 1269.52
USDT 1.00
SBD 2.22