Własny BOT spekulacyjny #2

in polish •  last year 

Przez ostatnie 3 tygodnie w godzinach popołudniowych i wieczorami pracowałem nad drugą wersją mojego spekulacyjnego BOTa. Na bazie doświadczenia zdobytego podczas pracy nad pierwszą wersją, nowej dla mnie wiedzy giełdowo - tradingowej oraz konsultacjach opartych na burzy mózgów powstała kolejna wersja, która w moim odczuciu ma kilka usprawnień i pozwala w pewien sposób na spekulacje oparte na konkretnej strategii.

Co było?

W poprzedniej wersji BOT zachowywał się dość prosto, kupował po zdefiniowanej cenie, a następnie wyczekiwał na moment by sprzedać z zyskiem (wliczając już prowizję giełdową). To była gra oparta na małym ryzyku i małym zysku bez jakiejkolwiek możliwości ingerencji. Jedynym ryzykiem powodującym ewentualną stratę kapitału mogły być sekwencyjne spadki wartości na giełdzie, gdyż w takiej sytuacji BOT nie miał okazji do wygenerowania zysku ze sprzedaży.

Ciekawą kwestią jest to, że przez ostatnie tygodnie kurs ciągle spadał więc czarny scenariusz się spełnił - BOT czekał ponad tydzień na sprzedaż, nie widząc nadziei zatrzymałem go i dokonałem ręcznej sprzedaży (oczywiście ze stratą).

Co jest?

Nowe funkcje BOTa:

  • Implementacja mechanizmu stop loss, który śledzi cenę BID i gdy osiągnie ona zadeklarowaną wartość sprzedaje dany instrument (pozwala on zminimalizować straty do wartości z jaką jesteśmy się w stanie pogodzić). W przypadku gdy ten scenariusz się sprawdzi BOT sprzedaje ze stratą i tym samym zapobiega ewentualnej dalszej utracie wartości posiadanego instrumentu.

  • Implementacja mechanizmu selling-queue, który pozwala śledzić stopniowo potencjalny zysk przy sprzedaży danego instrumentu. Jest to ciąg wartości wyrażonych w procentach w następującej postaci:

    0.5:5:10

Mamy powyżej zdefiniowane 3 progi procentowe: 0.5, 5 i 10. BOT będzie śledził wartość BID i po kolei informował o osiągnięciu kolejnego progu zysku - czyli możliwości sprzedaży z zyskiem co najmniej takim jak zdefiniowany w poszczególnych progach. Pozwala to uruchomić BOTa by grał na z góry zdefiniowany zysk, nie sprzeda on posiadanego instrumentu jeśli nie osiągnie ostatniego progu zysku. Liczba progów jest nieograniczona.

  • Implementacja mechanizmu selling_threshold, który również jest wyrażony w procentach i jest mocno związany z opisanym powyżej mechanizmem selling-queue. Tutaj BOT również śledzi wartość BIDi jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem by wyjść w danym przedziale czasowym z zyskiem. Przykładowa wartość:

    0.2

Określa dopuszczalny procentowy spadek wartości BID między osiągniętymi progami. Należy to rozumieć w następujący sposób. Jeśli wartość naszego instrumentu osiągnie pierwszy próg (0.5), po pewnym czasie osiągnie drugi próg (5) a następnie wartość spadnie o wartość selling_thresholdlub więcej BOT dokona automatycznie sprzedaży instrumentu nie czekając na osiągnięcie kolejnych progów ze zbioru selling-queue.

  • Implementacja mechanizmu buying_queue, który śledzi cenę ASKi oczekuje jej spadków by nie kupować instrumentu od razu po sfinalizowaniu sprzedaży a poczekać aż cena ta spadnie o zadeklarowaną wartość procentową w stosunku do wartości ASKpochodzącej z momentu ostatniej sprzedaży.

Poza powyżej wymienionymi BOT posiada wiele usprawnień typowo technologicznych, które w dłuższej perspektywie pozwolą na jego rozwój.

Co będzie?

Aby mieć pewność, że nowe mechanizmy dobrze działają utworzyłem testowe środowisko, które symuluje giełdę kryptowalut bez tego nie miałbym jak przetestować nowych funkcji, nie ryzykując za każdym razem własnym kapitałem ulokowanym na giełdzie. Testy te przeszły pomyślnie (co prawda nie od razu ale cel został osiągnięty).

BOT rozpoczął prace na giełdzie, więc czekam na pierwsze zyski.

W planach jest uruchomienie interfejsu webowego (serwisu internetowego), który pozwoli mi na bieżąco sterować parametrami BOTa oraz umożliwienie pracy BOTa w ramach kilku użytkowników (będzie więc mógł realizować nie tylko mój scenariusz spekulacyjny ale również innych chętnych). Serwis ten będzie również prezentował zyski generowane przez BOTa z poszczególnych transakcji.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tkow! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!