You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witaj SteemIt!

in #polish4 years ago

Nie, zleceniodawca nic nie pisze. Ale może śledzić jak pojawiają się posty z rozwiązaniami i jeśli coś nie gra, lub ktoś robi coś źle, to może skomentować taki post i wskazać właściwy kierunek lub poprosić o korektę. Przeczytaj jeszcze raz założenia.

Głosować na posty z zadaniami mogą sami biorący udział, bo zwiększają pulę nagród za wykonanie zadania.

Sort:  

Czyli to będzie taka trochę loteria. Ktoś ogłasza np. że potrzebuje avatara do swojego konta, precyzuje oczekiwania, które umieszczone zostają na taskerze.
Ludzie zgłaszają swoje prace z których ogłoszeniodawca wybiera jedną i za nią płaci.

Dlaczego loteria? Raczej konkurs ofert. Nie ma tutaj losowości.

I jeśli Ci co zrealizują zadania, upvotują post na Taskerze, to dają część zarobku z takiego postu wszystkim uczestnikom. Więc każdy coś tam dostanie za wzięcie udziału. To nawet lepsze niż konkurs, bo w normalnym konkursie wygrywa jedna osoba, reszta odchodzi z kwitkiem :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29191.69
ETH 1966.54
USDT 1.00
SBD 2.53