You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witaj SteemIt!

in #polish4 years ago (edited)

Czyli to będzie taka trochę loteria. Ktoś ogłasza np. że potrzebuje avatara do swojego konta, precyzuje oczekiwania, które umieszczone zostają na taskerze.
Ludzie zgłaszają swoje prace z których ogłoszeniodawca wybiera jedną i za nią płaci.

Sort:  

Dlaczego loteria? Raczej konkurs ofert. Nie ma tutaj losowości.

I jeśli Ci co zrealizują zadania, upvotują post na Taskerze, to dają część zarobku z takiego postu wszystkim uczestnikom. Więc każdy coś tam dostanie za wzięcie udziału. To nawet lepsze niż konkurs, bo w normalnym konkursie wygrywa jedna osoba, reszta odchodzi z kwitkiem :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21132.64
ETH 1196.18
USDT 1.00
SBD 3.21