You are viewing a single comment's thread from:

RE: POLSKIE marki które warto wspierać! BĄDŹ ŚWIADOMY KUPUJ POLSKIE!

in #polish3 years ago (edited)

Jak nasz prezydent ostatnio mowił: - kiedys było dobre bo polskie, a teraz jest najlepsze bo polskie :-) I to mnie własnie skłoniło w zeszłym roku do powrotu z UK po 12 latach :-) Tzn nie jego słowa, ale świadomość, że tu jest najlepiej. ;-)

Sort:  

Prawda, co prawda nie wyjeżdżałem nigdy na tak długi czas, a 12 lat to bardzo długo, ale za każdym razem tęskniłem po czasie za tym wszystkim. Polska to jednak Polska, trzeba Ją doceniać, bo u nas jest najlepiej pod każdym względem, a MY jesteśmy od tego żeby budować Polskę jeszcze lepszą! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13395.84
ETH 403.15
USDT 1.00
SBD 0.99