You are viewing a single comment's thread from:

RE: POLSKIE marki które warto wspierać! BĄDŹ ŚWIADOMY KUPUJ POLSKIE!

in #polish3 years ago

Prawda, co prawda nie wyjeżdżałem nigdy na tak długi czas, a 12 lat to bardzo długo, ale za każdym razem tęskniłem po czasie za tym wszystkim. Polska to jednak Polska, trzeba Ją doceniać, bo u nas jest najlepiej pod każdym względem, a MY jesteśmy od tego żeby budować Polskę jeszcze lepszą! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16931.33
ETH 512.04
SBD 1.11