You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czwarty dzień na steemit, reakcje znajomych

in #polish3 years ago

Świat do tego jeszcze nie dorósł. I też nie oszukujmy się - ile razy słyszałeś już od kogoś, że w internecie można zarobić i jaka to była prawda?

Sort:  

I to jest to! Za dużo w sieci tematu o zarabianiu przez internet i to jest powód dlaczego ludzie sceptycznie patrzą na platformę-myśląc że może ktoś ich z kantować..Tematyką jak zarabiać w sieci zajmuję się od 10 lat i mógłbym udokumentować tyle o guru że zaczęła by się wojna w sieci...

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.02
JST 0.036
BTC 10283.33
ETH 324.18
USDT 1.00
SBD 0.95