You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czwarty dzień na steemit, reakcje znajomych

in #polish3 years ago (edited)

I to jest to! Za dużo w sieci tematu o zarabianiu przez internet i to jest powód dlaczego ludzie sceptycznie patrzą na platformę-myśląc że może ktoś ich z kantować..Tematyką jak zarabiać w sieci zajmuję się od 10 lat i mógłbym udokumentować tyle o guru że zaczęła by się wojna w sieci...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10732.12
ETH 356.35
USDT 1.00
SBD 0.98