Kurna chata

in polish •  4 months ago  (edited)

http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png
![IMG_20170813_202304.jpg](
Takich kwiatków niewiele zostało. Ocalić od zapomnienia. 🤔😀#pl-fotografia

Niestety przyszedł wiatr i po stodole pozostało wspomnienie. Zdjęcie zrobiłem w ostatniej w zasadzie chwili.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jacentys! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Mech jest piękny,a takie stare zamszone chatki bardzo klimatyczne. Zachęcam Cię do zapoznania się z Polskimi tagami, które zwiększą zasięg Twoich treści/ zdjęć. W tym przypadku pasowało by dodać #pl-fotografia. Możesz edytować ten post i dodać tag.
Do zdjęć możesz też dodawać popularne tagi: #photocircle i #photofeed.

Niestety przyszedł wiatr i po stodole pozostało wspomnienie. Zdjęcie zrobiłem w ostatniej w zasadzie chwili.