Pożar nieużytków rolnych, wiaty i budynku mieszkalnego - o włos od tragediisteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Do groźnego pożaru nieużytków rolnych, wiaty oraz budynku mieszkalnego doszło popołudniu dnia 23.03.2019r. w miejscowości Łopoń w pow. tarnowskim. Przelatujący helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w niedalekiej odległości od miejsca pożaru zawiadomił dyżurnych SKKP PSP w Brzesku i Tarnowie o zaistniałej sytuacji. Na miejsce zadysponowano zastęp z JRG Brzesko oraz zastęp z JRG Tarnów, a także jednostki OSP Dębno, Sufczyn oraz dwa zastępy z OSP Wojnicz.

Po przybyciu zastępów na miejsce stwierdzono, że pali się sucha trawa na nieużytkach rolnych w okolicach posesji w Łoponiu, wiata przy tym budynku z meblami i licznymi narzędziami oraz elewacja tego budynku przy czym ogień zaczął przedostawać się do środka pomieszczeń obiektu. 

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, kontrola medyczna mieszkańców oraz instalacji w budynku, zabezpieczenie pogorzeliska. 

Nikt nie ucierpiał podczas pożaru ale jak niewiele brakowało by straty pożaru okazały się większe gdyby ogień dostał się do środka budynku. Dla mieszkańców to sytuacja niewyobrażalna.

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem!


Zdjęcia pochodzą z portalu: https://capuccino.eu oraz z profilu naszych kolegów z OSP Dębno: https://www.facebook.com/OSP-KSRG-D%C4%99bno-1437872889849292/

Sort:  

Congratulations @firesteem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 47000 upvotes. Your next target is to reach 48000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20194.81
ETH 1134.81
USDT 1.00
SBD 2.95