Podsumowanie 2019 roku OSP KSRG Jadowniki

in #polish2 years ago (edited)

Podsumowanie roku OSP KSRG Jadowniki


https://brzesko112.pl/2020/01/03/nowy-samochod-pozarniczy-w-osp-ksrg-jadowniki/

Rozpoczął się rok 2020sty wiec przyszedł czas na podsumowanie roku poprzedniego.
Zapraszam na opis działalności strażaków z Jadownik 

Ochotnicza Straż Pożarna to przede wszystkim zrzeszenie ludzi walczących z pożarami, klęskami żywiołowymi, ratujących ludzi z wypadków oraz wiele innych udziałów bezinteresownych na rzecz społeczeństwa/ludności.
OSP KSRG w Jadownikach podsumowało 2019sty rok pod względem właśnie udziałów w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ogółem do takich akcji wyjeżdżaliśmy 85 razy w tym to 15 pożarów, 68 miejscowych zagrożeń oraz dwa fałszywe alarmy. Dodatkowo dwukrotnie zabezpieczaliśmy rejon operacyjny JRG PSP w Brzesku pod nieobecność zastępów JRG.
Z zebranych statystyk wynika, że z całego powiatu brzeskiego wśród jednostek straży pożarnych tylko OSP Czchów wyjeżdżał więcej razy w ciągu 2019 roku.
W ciągu ubiegłego roku braliśmy udział w dwóch ćwiczeniach strażackich organizowanych przez KP PSP w Brzesku. W ramach ćwiczeń-zawodów organizowanych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zajęliśmy drugie miejsce w całym powiecie.
Jak co roku odbyła się u nas kontrola gotowości bojowej przeprowadzona także przez KP PSP w Brzesku. Oczywiście zaliczona na ocenę bdb. ;)
Wielu druhów z naszej jednostki odbyło różnego rodzaju szkolenie i kursy:

 • „Szkolenie strażaków ratowników OSP” – 7 druhów – szkolenie to jest podstawowym kursem uprawniającym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) – 5 druhów – dodatkowo 6 naszych strażaków odbyło recertyfikację kpp;
 • szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (Rt) – 1 druhna;
 • szkolenie kwalifikacji na kierowanie działaniami ratowniczymi – 1 druh.
  Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Jadowniki zrzeszająca ponad 30stu młodych strażaków działa prężnie organizując szkolenia i ćwiczenia w własnym zakresie ze swoimi opiekunami. Uczestniczy w różnych pokazach ratowniczych oraz akcjach społecznościowych. W tamtym roku dwa zespoły wzięły udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie.
  Przy organizacji szkoleń, ćwiczeń i społecznych akcji włączona jest również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy naszej OSP.
  Dzięki własnym staraniom oraz środków własnych, a także ze środków finansowych z KG PSP w Warszawie przeznaczonych na utrzymanie jednostek OSP włączonych w KSRG, dotacji burmistrza miasta i gminy Brzesko oraz innych źródeł w 2019 roku zostały przeprowadzone modernizacje i remonty oraz zostały zakupione niezbędne środki wyposażenia remizy i działu bojowego OSP. Do przykładowych prac i zakupów należały:
 • remont garażów w remizie – odnowiono ściany i sufity, ułożono kafelki na lamperii, pogłębiono jeden boks garażowy o 18 cm, wylano żywicę epoksydową na posadzkach;
 • modernizacja podjazdu przed garażem;
 • modernizacja całej instalacji c.o. oraz wymieniona grzejników;
 • remont pomieszczenia socjalnego;
 • wymiana regałów na odzież specjalną;
 • zakup suszarki do odzieży bojowej.
  Do podziału bojowego udało się pozyskać lekki samochód marki Ford Transit przekazany przez Inspekcję Transportu Drogowego w Krakowie.
  Do ważniejszych wydarzeń z ubiegłego roku możemy zaliczyć, iż nasza jednostka OSP zorganizowała pierwszy w Polsce bieg terenowy pod nazwą „STRAŻMAGEDON”. W organizacji włączyły się liczne OSP w terenu powiatu brzeskiego. Polegał on na pokonaniu 10 km po trudnym terenie, na którym do pokonania były różnego rodzaju przeszkody. W udziale wzięli strażacy w większości z woj. małopolskiego i mazowieckiego oraz sportowcy niezwiązani z pożarnictwem. Fundusze na organizację i przygotowanie imprezy przekazało m.in. Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz indywidualni sponsorzy.
  Do ważniejszych wydarzeń należała uroczystość poświęcenia świeżo odrestaurowanego sztandaru OSP Jadowniki. Nadmienić należy, że jest to pierwszy sztandar OSP w Jadownikach przekazany przez wdzięcznych mieszkańców wsi za 20sto letnią działalność straży w Jadownikach. Był to druga renowacja historycznego sztandaru. Udało się ją przeprowadzić dzięki darowizną mieszkańców Jadownik oraz współpracy z lokalnymi instytucjami.
  Jak co roku aktywnie bierzemy udział w Akcjach Krwiodawstwa. W tamtym roku w ramach organizacji XIV edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” uczestniczyliśmy w organizacjach zbiórek krwi oraz sami honorowo oddawaliśmy swoją krew dla potrzebujących. W całym powiecie w ramach tejże akcji w roku 2019stym udało się zebrać 204 litry tego cennego płynu.
  Na zakończenie ubiegłego roku organizowane jest Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok, które odbędzie się 29 lutego 2020r. w remizie OSP w Jadownikach.
  Na koniec dodam, że 3 stycznia w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości nasza jednostka otrzymała nowy średni wóz bojowy marki Volvo FLD3C/FL. Nowe GBARt 3/16 zastąpi już wysłużonego Mercedesa, który swoje lata świetności ma już za sobą bowiem rok jego produkcji to 1980r. Volvo będzie samochodem służącym jako wóz gaśniczo-ratowniczy, czyli zarówno posłuży jako samochód specjalny do walki z pożarami oraz ratowniczy gdyż posiada na sobie sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego.
  Tym oto optymistycznym akcentem kończę post podsumowujący działalność nas strażaków OSP KSRG Jadowniki za rok 2019sty.


Dzięki wszystkim za wizytę i wsparcie dla nas strażaków ochotników!
Pozdrawiam Mariusz, @firesteem

Sort:  

Congratulations @firesteem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 48000 upvotes. Your next target is to reach 49000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Jeśli zastanawiasz, co się stało z polską społecznością. To sieć steem została przejęta podstępem i polska społeczność przeszła na hardfork steem Hive. Klucze do konta te same co na Steem. Twoje konto hive.blog/@firesteem
Informacje dodatkowe: https://steemit.com/polish/@herbacianymag/time-to-say-goodbye-to-steem
Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20168.24
ETH 1137.92
USDT 1.00
SBD 2.92