Jak wygląda walka z mową nienawiści po stronie Koalicji Europejskiej?

in polish •  5 months ago 

Kiedy słyszę jak politycy #KoalicjaEuropejska wypowiadają piękne słowa o mowie miłości, o zaprzestaniu języka agresji - mam przed oczami tych, który mówili o obdzieraniu Lecha Kaczyńskiego ze skóry, o dorzynaniu watahy czy o świniach taplających się w błocie.

Do dziś czekam na oficjalne stanowisko Prezydenta Szczecina ws. "zrobienia jazdy Mateckiemu" przez jednego z dyrektorów szczecińskich szkół. Gdzie jest potępienie tej mowy nienawiści i wezwania do agresji?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @darties! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!