For you(poetry)

in #poetry3 years ago

Op de een of andere manier moet ik antwoorden
Alles wat ik onmogelijk jouw liefde kan vervangen
Je oprechtheid als een helderwitte wolk
Maar het verschil tussen uw oprechte liefde wordt niet alleen gezien
Maar het voelde zelfs een afdruk

Eén ding waarover ik me het meest zorgen maak
Wanneer ik je oprechtheid van liefde voor mij niet kan terugbetalen
Hoe hard probeerde ik het te proberen
Je bent te ver weg om terug te betalen met liefkozingen en liefdesbetuiging

Bedankt altijd geven zonder het mij te vragen
Bedankt dat je je altijd beschermt, zonder je zorgen te maken
Bedankt altijd liefdevol zonder de dagen te tellen
Bedankt dat je er altijd bent in elk mooi en donker verhaal
Het leven van mijn moeder ..

Sort:  

Congratulations @mutiara5! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 1.05
TRX 0.14
JST 0.149
BTC 56848.15
ETH 2227.50
BNB 478.80
SBD 8.23