August Comte

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Początek pozytywizmu nierozerwalnie wiąże się z nazwiskiem Auguste’a Comte’a, ucznia Claude’a Henriego Saint-Simona. Comte stworzył teorię postępu wspartą własną historiozofią, a zauważyć w niej można wpływ myśli oświeceniowych badaczy, choć nie w pełni. Otóż Comte uważa, że historia nie jest ciągiem jednolitych zdarzeń, w przeciwieństwie do myślicieli okresu oświecenia. Przeczytać o tym można w jego dziele Wykład filozofii pozytywnej w sześciu tomach z lat 1830-1842.

Comte zakłada, że ludzie żyjący w określonym czasie pozostają w zależności od instytucji życia zbiorowego, a procesy te dzieli na trzy stadia. Pierwsze z nich nazywa teologicznym, drugie metafizycznym, a trzecie naukowym. Z poglądami Comte’a wiąże się powstanie socjologii. Koncepcje zawarte w tej nauce niejednokrotnie były przełomowe w historii doktryn politycznych i prawnych.

Zarówno Comte, jak i twórcy pozytywizmu prawniczego odrzucają wiarę w Boga czy inny byt metafizyczny, a także prawo naturalne i pojęcia takie jak „zwyczaj”, czy „tradycja”. Najważniejsze w ich założeniach jest doświadczenie płynące z systemów, które istnieją w świecie (chodzi tu oczywiście o prawo). Nie można tu mówić o prawie rzędu niższego i wyższego. Chodzi raczej o odpowiedź na pytanie: czym w zasadzie jest prawo? Badacze pozytywizmu pragnęli, aby właśnie rozmyślania nad nim stały się nauką, której podstawę stanowić będą doświadczenia.

https://pixabay.com/pl/photos/iustitia-orzecznictwo-prawo-skala-677945/Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2019/03/24/august-comte/
Sort:  

Congratulations @krasnalek! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 16000 upvotes. Your next target is to reach 17000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65862.35
ETH 3444.22
USDT 1.00
SBD 2.68