FOODTRIP SA HUNASAN

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, kanina lang didto mi sa hunasan kuyog sa akong barkada kay hunasan napod. Ug nag balon mi ug bahaw daan kay nag plano nami nga manguha ug sawaki.
image
Ug tayming jud kaayo kay ang mga sawaki kanina kay dagko ug mga unod, bwenas jud kaayo mi ug nag kulang jud ang mga bahaw nga among gi dala.
image
Kay lami man jud ang kaon jud ang kaon kung didto jud sa dagat mag kaon kay di jud ma usab ang lami sa sawaki ug presko pa sad kini kaayo.

inyong amigo: @deemmosqueda

Sort:  

Congratulations @deemmosqueda! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @deemmosqueda! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28274.04
ETH 1729.10
USDT 1.00
SBD 2.29