My today's visit in a Wroclaw horse racing track - Partynice / PL: Moja dzisiejsza wizyta na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice

in photography •  9 months ago 

English (Polski niżej)

Today, as part of searching for a place for the next photos (as part of the editorial for the magazine) I went to Partynice district in Wroclaw. Here it is a horse stud along with the racetrack. As for me, this is a perfect place for autumn photos, rotten-greens and yellows dominate in these spaces. Here and there you can meet slowly walking horses, and there is peace and quiet around. There is also no major problem with entering the site, and in such grayish days as today people were not there at all. I've managed to find something like a ranch, stables in a decaying state (I really like old crumbling buildings), outbuildings and a lot of autumn leaves. What I liked most was that practically no one paid any attention to me, I felt as if I was not there at all. Looking more into the yard, I discovered a fantastic world looking like 30 years ago and almost in the center of the fourth largest city in the country.

Polski

Dziś w ramach szukania miejscówki pod kolejne zdjęcia (w ramach edytorialu do magazynu) wybrałem się na Partynice we Wrocławiu. Tutaj jest znana wszystkim mieszkańcom stadnina koni wraz z torem wyścigowym. Jak dla mnie jest to doskonałe miejsce na jesienne zdjęcia, zgniło-zielone kolory i żółcie dominują w tych przestrzeniach. Gdzieniegdzie można spotkać spacerujące spokojnie konie, a dookoła jest cisza i spokój. Nie ma też większego problemu z wejściem na teren tej placówki, a w tak szarobure dni jak dziś ludzi nie było tam wcale. Udało się tam znaleźć coś na kształt rancho, stajnie w podupadającym stanie (tak naprawdę lubię takie stare rozpadające się budynki), budynki gospodarcze jak i masę jesiennych liści. Co najbardziej mi się podobało, że praktycznie nikt nie zwracał na mnie uwagi, miałem wrażenie jakby mnie tam nie było. Zaglądając bardziej w podwórka odkrywałem fantastyczny świat, prawie jak sprzed 30 lat i to prawie w centrum czwartego co do wielkości miasta w kraju.

_O5A3172.jpg

_O5A3174.jpg

_O5A3176.jpg

_O5A3110.jpg

_O5A3113.jpg

English (Polski poniżej)

In the more formal part there are stands and the racetrack. Everything is in a better condition, suited for a more elegant photo session. Together with the dominant colours of autumn, everything was very pleasing to the eye - I certainly recommend this place for Saturday walks. The whole complex is more alive during the summer. There are often competitions here, also some general urban attractions and events take place here. Today, as you can see, it was completely empty.

Polski

W części bardziej oficjalnej dla przeciętnego mieszkańca dostępne są trybuny jak i sam tor wyścigowy. Wszystko jest tu w lepszym stanie, spokojnie nadawałoby się na jakąś bardziej elegancką sesję zdjęciową. Wraz z dominującymi kolorami jesieni wszystko komponowało się bardzo przyjemnie dla oka, na pewno polecam to miejsce na sobotnie spacery. Cały kompleks jest bardziej żywy w ciągu lata, odbywają się tu często zawody, ale też mają tu miejsce ogólne miejskie atrakcje i wydarzenia. Dziś jak widać było tu zupełnie pusto.

_O5A3116.jpg

_O5A3127.jpg

_O5A3140.jpg

_O5A3141.jpg

_O5A3148.jpg

_O5A3150.jpg

English (Polski poniżej)

The horses were very calm and could be photographed without any major problems. One was very friendly, but I do not have experience with these beautiful animals, so I decided to stay away from him. He looked like he wanted to say hello or eat my camera - I did not want to risk it.

Polski

Konie były bardzo spokojne i dały się fotografować bez większych problemów. Jeden był bardzo przyjazny, ale że nie mam obycia z tymi pięknymi zwierzętami to postanowiłem stać z dala od niego. Wyglądał jakby chciał się przywitać, albo zjeść mój aparat - wolałem nie ryzykować.

_O5A3152.jpg

_O5A3168.jpg

_O5A3198.jpg

English (Polski poniżej)

That would be for today when it comes to my little story about this place. I hope that a few of my shots will inspire you to take a walk or maybe to do some more creative. In the meantime, I thank you for visiting and hear you tomorrow my friend!

Polski

To by było na dziś jeśli chodzi o moją małą opowieść o tym miejscu. Mam nadzieje, że kilka moich kadrów zainspiruje Was do spacerów, a może do jakiś działań twórczych. Tymczasem pozostaje mi podziękować za odwiedziny i zaprosić do siebie jutro. Do usłyszenia!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @witkowskipawel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!