Sort:  

Bak padum-padum peukara, ureung rayeuk pih jeut wo keu manyak, hehehehe....

Nyan Hana bantah. Terutama bak peukara keutujoh bang kwkwkwkw

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16471.80
ETH 1205.92
USDT 1.00
SBD 2.32