Sort:  

Thì họ muốn nhận 1 cái upvote to hơn hoặc họ tin rằng điểm sẽ lên giá nên họ chờ lúc nó nên họ mới sài. Lúc đầu anh sài 1000điểm =$0.02 đó, có thể điểm sẽ lên 10 lần giá đó, đó là lời hứa của họ. khakha :) vô tài khoản họ để cập nhật nha :)

À còn cái nữa . Xem số tiền họ vote mh ở đâu anh nhỉ . Sáng em mở đc mà bh quên rồi hic hic

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67586.04
ETH 3509.22
USDT 1.00
SBD 3.14