You are viewing a single comment's thread from:

RE: How to use points in the Partiko app

in #partiko5 years ago

Thì họ muốn nhận 1 cái upvote to hơn hoặc họ tin rằng điểm sẽ lên giá nên họ chờ lúc nó nên họ mới sài. Lúc đầu anh sài 1000điểm =$0.02 đó, có thể điểm sẽ lên 10 lần giá đó, đó là lời hứa của họ. khakha :) vô tài khoản họ để cập nhật nha :)

Sort:  

À còn cái nữa . Xem số tiền họ vote mh ở đâu anh nhỉ . Sáng em mở đc mà bh quên rồi hic hic

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65054.60
ETH 3558.38
USDT 1.00
SBD 2.35