You are viewing a single comment's thread from:

RE: [ JOIN US ] 📊 New benefits for delegates / [ Dłącz do nas] 📊 Nowe korzyści dla delegatów

in #palnet2 years ago

Tak i to znacznie, wprowadzenie podziału nagród 50/50 sporo namiesza. Moim zdaniem wszystko zależny od tego jak kto swoim głosem dysponuje, więc o opłacalności dowiemy się po HF21 w praktyce.

Od siebie osobiście napisze, że ten UP ma sporo plusów :)

@michalx2008x

Sort:  

Dałem delegację, zobaczymy co z tego wyjdzie

Dziękuję. Dodałem cię do listy bota.

@michalx2008x

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36663.11
ETH 2419.63
USDT 1.00
SBD 3.83