၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔

in myanmar •  7 months ago 

ယေန႔ဟာ ဆိုရင္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
မေနာကြင္းႀကီးထဲတြင္ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔
အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပလ်က္ ႐ွိပါတယ္။
ထိုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @zawmyintkhaing! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank for badge

Posted using Partiko Android