ခံစားမႈ

in #myanmar6 years ago

19592127128_47c6b7915e_b.jpg

သံသရာစက္ဝန္းႀကီးထဲ
ေရစီးေႀကာင္းေလး ကိုယ့္ဖက္စီးဆင္းေစခ်င္စိတ္နဲ႔
ေဘာလုံးကို ႀကံဳးကန္ပစ္လိုက္တယ္…

ဘီလူးနကၡတ္မွာေမြးတဲ႔ မရဏဖြားငါ့ကို
အသားမည္းတဲ႔ အာရွသားေတြက
ကလူက်ီစယ္ …

ေလးနွစ္တစ္ႀကိမ္ ေစြတဲ႔မိုးေတြ
သြားေလရာေျခလွမ္းတိုင္း တရႊဲရႊဲ…
ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္ႀကီး ခ်ီတက္သြားလိုက္တာ
မနက္စာေတြေတာင္ က်ိဳးတိုးက်ိဳးတဲ …

သမိုင္းဝင္ျပာမႈံေလးေတြ
ေလထဲပ်ံ႕လြင့္သြားပုံက
ရက္ရက္စက္စက္ ကဗ်ာဆန္ေနလိုက္တာမ်ားေလ ။
#MSU-025
Photo crd-google

Sort:  

Congratulations @sithuhtun! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The semi-finals are coming. Be ready!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

သမိုင္​းဝင္​ ျပာမွံု​ေလး​ေတြ....ႀကိဳက္​ၿပီ​ေလ

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65022.21
ETH 3560.14
USDT 1.00
SBD 2.37