Wordfast Anywhere ကို စတင္အသံုးျပဳနည္း Intro-2

in #myanmar6 years ago

Wordfast Anywhere ကို စတင္အသံုးျပဳနည္း Intro-1


Upload a document (စာရြက္စာတမ္းကို ထည့္ျခင္း)

သင္၏စာရြက္စာတမ္းကို ဘာသာျပန္ရန္ ပထမဆံုး ၄င္းကို WFA အတြင္းသို႔ ထည့္ရပါမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ upload button ကို ႏွိပ္ပါ သို႔မဟုတ္ ဖိဆြဲျပီး ထည့္ေပးပါ။


Translating a document (စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း)

Document translation (စာရြက္စာတမ္းဘာသာျပန္ဆိုျခင္း)

သင္၏ TM ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းသည္ ယခု အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဘာသာျပန္ျခင္းက႑ကို စတင္ႏိုင္ပါျပီ။


dh2ffcnvpo.png


Translation tab မွ Start/Next button ကို ႏွိပ္ေပးပါ။ ပထမဆံုးအပိုင္းပြင့္လာပါသည္။

အပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေျခခံသိသင့္သည္မ်ား

• မူလအပိုင္းသည္ ပံုေသျဖစ္ျပီး ျပင္ဆင္၍ မရပါ။
• ျပန္ဆိုသည့္အပိုင္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေနရာတြင္ သင္၏ဘာသာျပန္ကို ရိုက္ထည့္သည္။
• အပိုင္းကို သံုးမ်ိဳး ျမင္ႏုိင္ပါသည္ : Classic, Horizontal (ပံုေသ) ႏွင့္ vertical တို႔ျဖစ္ပါသည္ (ေျပာင္းလဲရန္ View tab မွ Doc Layout button သို႔ သြားပါ)
• TM မွ အဆိုျပဳခ်က္ မရွိလွ်င္ WFA ရွိ Machine Translation (MT) က ျပန္ဆိုသည့္ဘာသာစကားကို ၾကိဳတင္ျဖည့္ေပးပါသည္။ Machine Translation ကို လိေမၼာ္ေရာင္ေနာက္ခံျဖင့္ ျပထားပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ ၚ Wordfast Anywhere တြင္ MT ကို ပိတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ (Wordfast Anywhere tab => Setup button => Setup Machine Translation link).
• TM တြင္ မူလစာသားအတိအက်ရွိလွ်င္ ( လံုးဝတူညီသည္ သို႔ ရာႏႈန္းျပည့္တူညီသည္) ဆီေလွ်ာ္ေသာ ဘာသာျပန္မႈကို အစိမ္းေရာင္ေနာက္ခံျဖင့္ ျပထားပါသည္။
• TM တြင္ မူလစာသားတူညီစြာရွိလွ်င္ ( ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မတူညီပါ) ၄င္းဘာသာျပန္ဆိုမႈကို အဝါေရာင္ေနာက္ခံျဖင့္ ျပသျပီး ကြဲျပားသည္မ်ားကို အေရာင္ျခယ္ေပးထားပါသည္။
• ဘာသာျပန္ျပီးသားအပိုင္းကို ျပန္ဖြင့္မိလွ်င္ ရွိေနေသာ ဘာသာျပန္သည္ ပန္းေရာင္ေနာက္ခံေျပာင္းသြားပါမည္။

၄င္းအေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ Alt ႏွင့္ Down ကို တြဲႏွိပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ သာမန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ (Wordfast Anywhere tab => Setup button => Shortcuts tab ကို္ၾကည့္ပါ)

ဘာသာျပန္သည့္အပိုင္းကို အဆံုုးသတ္ရန္ Close button ကို ႏွိပ္ပါ။

WFA က ဖိုင္ဆိုဒ္ၾကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းကို ဆြဲယူပါက စာသားမ်ားအားလံုးကို စခရင္တြင္ မျမင္ႏို္င္ပါ။ ဘာသာျပန္ေနသည့္အတြင္း စာရြက္စာတမ္းကို နည္းနည္းစီ ဆြဲယူပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း View tab ရွိ button မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး စာရြက္အတြင္းပိုင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ရာတြင္ အကူအညီရရန္ အလုိအေလ်ာက္အၾကံျပဳသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပံုေသဖြင့္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘာသာမျပန္ရေသးသည့္ စကားလံုးမ်ား စကားစုမ်ား ေဝါဟာရမ်ားကို အဆိုျပဳေပးပါမည္။ မူလအပိုင္းမွ tag တစ္ခုကို ျပန္ကူးခ်င္ပါက tag proposal ကို ဖြင့္ေပးရန္ < ဟု ရိုက္ထည့္ပါ။


is22yjsgxr.png


Document delivery (စာရြက္စာတမ္းပို႔ျခင္း)

  • File tab ကို ႏွိပ္ပါ
  • Download button ကို ႏွိပ္ပါ
  • ဘာသာျပန္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီး OK button ကို ႏွိပ္ေပးပါ

ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျပီးပါက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳပါ။ သင့္အလုပ္ေနရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို စာရြက္စာတမ္း ၁၀ ခုထက္ ပိုရွိ၍ မရပါ။ ေနာက္ထပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္ရွိေအာင္ အတည္ျပဳျပီးပါက အလုပ္ေနရာမွ ဘာသာျပန္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ။


@sawlwin

MSC 176

Sort:  

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Thanks a lot!

Posted using Partiko Android

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thanks much!

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sawlwin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Thank you!

Posted using Partiko Android

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! We encourage and support quality contents and projects from the West African region.
Do you have a suggestion, concern or want to appear as a guest author on WAfrica, join our discord server and discuss with a member of our curation team.
Don't forget to join us every Sunday by 20:30GMT for our Sunday WAFRO party on our discord channel. Thank you.

Thanks a lot!

Posted using Partiko Android

ဘာသာျပန္ဖို႕ အတြက္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေဒရွင္နရီၾကီးေတြ ေဘးခ်ျပီး တစ္လိုင္းစီျပန္ဖို႔ လိုေတာ့ဘူးေပါ့ သူျပန္တ့ဲ အဓိပၸါယ္ကေကာ တိက်ေသသပ္လား ကိုေစာ

အဲဒီသေဘာမဟုတ္ဘူး မစု ပိုၿပီးစနစ္က်တဲ့ ဘာသာျပန္မႈကို လုပ္ေပးတာပါ မိမိအစြမ္းေတာ့ လိုပါေသးတယ္

Posted using Partiko Android

The force is with you! You got a 33.33% upvote from @steemyoda courtesy of @sawlwin!

တိက်ေသသပ္တာေတာ့ ကိုယ္ကပဲ ျပန္စစ္ရမယ္ ထင္တယ္ မဆု

Posted using Partiko Android

တျဖည္းျဖည္းေလ့လာရမွာပဲ

ဟုတ္ပါတယ္

Posted using Partiko Android

သိပ္နားမလည္ဖူး အပိုင္း ၁ ျပန္ၾကည့္ဦးမယ္

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ ကိုစိုင္း

Posted using Partiko Android

ကိုေစာ ကို ဘာသာျပန္ အပ္ရမယ္ ထင္တယ္

Posted using Partiko Android

အပ္ျပီးေနျပီပဲဟာကို

Google translator နဲ႔ဘယ္သူကပိုေကာင္းလဲကိုေစာ စမ္ၾကည့္ေသးလား

မတူဘူးဗ် ဒါကကိုယ္ဘာသာျပန္တာကို ပိုစနစ္က်ေအာင္ ၾကားခံကူညီေပးတဲ့ဟာ

Posted using Partiko Android

app ရွိရင္​ ဖုန္​းနဲ႔လည္​းရမွာ​ေနာ္​

Phone browser မွာရပါတယ္

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65200.45
ETH 3535.76
USDT 1.00
SBD 2.45