ဟိနၵဴ႐ိုးရာ မီးနင္းပဲြ

in #myanmar3 years ago

19.2.2019 ေန႔တုန္းက ၇၇ လမ္း၊ ၂၆ႏွင့္ ၂၇ လမ္း က ဟိနၵဴမီးနင္းပဲြကို ဝင္ၾကည့္ခဲ့ပါေသးတယ္။ မီးနင္းမည့္သူေတြ၊ ဝိုင္းၾကည့္သူေတြနဲ႔ အရမ္းစည္ကားေနတာပါ။ က်မကေတာ့ လူမတိုးႏိုင္လို႔ မီးနင္းဖို႔ တန္းစီေနတဲ့သူေတြကိုပဲ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲပါးစပ္မွာ သံေခ်ာင္းႀကီးေဖာက္ထားတာ အသည္းယားစရာပါ။ သူ႔ကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ခ်င္လို႔ ေ႐ွ႕ကလူကိုနည္းနည္း ဖယ္ခိုင္းေတာ့ အဲ့လူကိုထိမိမွာစိုးလို႔ကာထားတာတဲ့။ ကိုယ္လဲ လြတ္တဲ့ေနရာကေနလွမ္း႐ိုက္လိုက္
တယ္

image

image

image

image

@nweoomon
Photo @nweoomon
4.3.2019

Sort:  

@nweoomon, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ႐ွင္

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ကိုယ္ေတြေတာ့ လူအုပ္မတိုးႏိုင္လို႔ ၾကည့္ရဘူး

ဟုတ္ပါ့ စည္ခ်က္ေနာ္

Congratulations @nweoomon! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57153.54
ETH 4765.73
BNB 635.42
SBD 7.22