က်ိဳက္ထီးရဳိးပုံတူေစတီ

in #myanmar2 years ago

က်ိဳက္ထီးရဳိးပုံတူေစတီ
image
မြန္ျပည္နယ္ကမာဝက္ျမု့ိေတာင္ေပါာတြင္က်ိဳက္ထီးရဳိးပုံတူေစတီေတာ္တည္ရွိပါသည္။သဘာဝေတာင္တန္းအလွျမူခိုးေဝဆာေသာရွဳခင္းအလွစိမ္းလန္းေသာရာဘာေတာတန္းအလွနွင့္အတူသဘာဝပန္းခ်ီကားျကီးကိုေတြ့ရွိရမွာပါ။ရာသီအခိိ်န္မေရြးသြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္နိုင္ပါသည္။ေျခလ်ွင္နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္းကားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္းတက္ေရာက္ဖူးေမ်ွာ္နိုင္ပါသည္။လာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ျကပါရန္ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။

ဆႏၵမြန္ျဖင့္
image image image photo by moe wai
မိုးေဝ

Sort:  

Congratulations @moewaikamawet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18846.80
ETH 578.32
SBD 1.31