ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း & ျပဳတ္ျပဳတ္ ျပံဳး

in myanmar •  8 months ago

1529767233-picsay.jpg

စိတ္ေလးကေဖာက္ေတာက္ေတာက္နဲ႕ က်ေနာ္ တေယာက္
စာေရးရန္ အရူး တဖန္ျပန္ထလာျပန္ပီ။ အေတြးကမ်ားေတာ့
ေရးစရာကလဲ တပံုတပင္နဲ႕ ဘယ္ဟာေရးရမလဲ ေတြးစရာပင္
မလို စိတ္ထဲေပၚတာ ေရးျပစ္ယံုသာ ဒါကို မေရးျဖစ္ ေငြရမည့္
အေရး ပင္သိေသာ္ျငား လဲ လူဆိုေတာ့ ေလာဘေလးကလဲ အ
ထိုက္ေလ်ွာက္ ရိွေနေတာ့ ပိုရမည့္ ဖက္ကိုဘဲ လိိုက္လိုက္ေန မိခဲ႕ျပန္တယ္။ဘယ္သို့ပင္ ဆိုေစ အရာရာ တိုင္းကေတာ့ မ်ွမ်ွ
တတ ရိွမွသာလ်င္ လိုက္ေလ်ွာ ညီေထြ ရိွပီး အစစ အရာရာ အဆင္ေခ်ာေနမည္သာ ေလာဘဆိုသည္ အရာကား ၾကီးမား
တိုင္းေကာင္းသည့္အရာ တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေပ။

လူဆိုသည့္ အမ်ိဳးကေတာ့ ရသမ်ွလိုခ်င္ၾကမည္သာ ဘယ္၍
ဘယ္ေလာက္ ရရိွရင္ေတာ့ ျဖင့္ေတာ္ပါပီကြာ ဟုသာ ေျပာၾက
ေသာ္လည္း တစ္ကယ္ တန္းတြင္ေတာ့ ရေလ လိုေလ ရမွန္းသိ
ေလလိုခ်င္ေလ လိုခ်င္ေလ ရွာေလ ရွာေတာ့ ေတြ့သည္ေပါ့ ေငြ
ဆိုသည့္ အရာကလဲ အျငိမ္ ေနတတ္သည္ေတာ့ မဟုတ္ ကူး
သန္း သြားလာ လည္ပါတ္ ေနရမွ ေပ်ာ္သည္လား ေတာ့မသိ
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ လက္ တြင္ ဖင္ပူ ေအာင္ေနခ်င္ပံု မ
ေတြ႕ရဘဲ ေရာက္ျပန္ ေရာက္ျပန္ ေရာက္ေျပး ဆိုေတာ့ အလ
ကား သက္သက္ မျဖစ္ေအာင္ ရင္းနွီး ျမႈပ္ နွွံမႈေလးလုပ္ ေလာဘ စိတ္ကေလး ေတြ နဲ႕ေပါ့ အက်ိဳးျမတ္ရတဲ႕သူရ အရင္း
ျပဳတ္သူက ျပဳတ္ေပါ့ အဲ႕ထဲ ကိုယ္လဲ ပါသည္ေပါ့ေလ။

သို့ေသာ္ စိတ္လံုးဝ မပူေတာ့ပါ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြ
ဆိုသည့္ အရာမွာကား ခုထြက္သြားေပမဲ႕ ပီးက် ကိုယ့္ဆီ ျပန္လာတတ္သည္ေလေသခ်ာေပါက္ကို ျပန္လာပါလိမ့္မည္
invest နွင့္ gambling နည္းလမ္း နွစ္ခုနွင့္ ေငြရွာၾကည့္
ၾကသည္ ဟိုရက္ပိုင္းေလးက မြဲ တဲ႕သူမြဲ ျမတ္သူျမတ္ ကိုယ္
တိုင္လဲ မြဲဖူး ျမတ္ဖူးပီးပီေလ အရင္ကေတာ့ ရရင္ ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳး
နဲ႕ ေနေသာ္လည္း ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း ပီ ဆိုလ်င္လဲ မ်က္နွာေသ
ၾကီးနဲ႕ ျပန္မရမခ်င္း စိတ္ေတဆင္းရဲ မလႈပ္ခ်င္ မကိုင္ခ်င္ မစား
ခ်င္ ေသာက္ခ်င္ အဲ႕ မစားသာ မစားတာ ေသာက္ေတာ့
ေသာက္ခ်င္တယ္ ေသာက္တယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အက်ိဳးျမတ္
ေလးရေတာ့ေတာင္ ျပံဳးနိင္ေသးတာဘဲအရင္း ရံႈးလဲ ဘာျဖစ္လဲ
ျပံဳးနိုင္ရမည္ေပါ့ အရင္းျပဳတ္တယ္ ျပဳတ္ေလ ပီးက် ကိုယ့္ဆီ
ျပန္ေရာက္လာဦးမွာဘဲ သံသရာလည္ေနတာကိုး အဲ႕ေတာ့
ဘယ္ေလာက္ျပဳတ္ျပဳတ္ ျပံဳးျပံဳး ေလးဘဲေနေတာ့တယ္။
ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း သြားပါေစ ဘယ္ေလာက္ ျပဳတ္ျပဳတ္ ကိုေတ
ကေတာ့ ျပံဳးတတ္ေနပါပီ။

အေတြးအက္စ္ဘီဒီ
Author-kyawkohtet

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kyawkohtet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 1.47 % upvote from @booster thanks to: @kyawkohtet.

·

thanks uuuuu

ျပံဳး ျပံဳးေလးပဲေနလိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါသားေရ

Congratulations @kyawkohtet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kyawkohtet! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!