♡သတိရျခင္းအလြမ္း♡

in #myanmar6 years ago

♡သတိရျခင္း♡
image
❤အလြမ္းဆိုတဲ့ ထုထည္ထဲမွာ
ေဝးကြာျခင္းက ပထမ...။
❤သတိရလို႔...
မင္း မ်က္လံုးေလး ခဏ
မွိတ္ၿပီး အိပ္ေပးပါ...
မင္း အိပ္မက္ထဲ ကိုယ္လာခဲ့မယ္...။
❤ဒါမွမဟုတ္...
အျပင္က လမင္းႀကီးကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါ
မင္း နဲ႔ အၾကည့္ ခ်င္းဆံုခ်င္လို႔ပါ...။
❤ကိုယ့္ အေတြးေတြထဲမွာ
မင္း ဟာ...ပထမ
မင္း ဟာ...ဒုတိယ
မင္း ဟာ...တတိယ...။💑

@ Aungzin
MSC No. 242☆

Sort:  

Congratulations @aungzin! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aungzin! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aungzin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aungzin! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aungzin! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64928.52
ETH 3525.30
USDT 1.00
SBD 2.36