"ေပးဆပ္သူ"

in myanmar •  2 months ago

စိတ္၏ေစရာအတိုင္းသာ
ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္
ယခုအခ်ိန္၌ အလုပ္ခ်င္ဆံုးအရာက
မိမိဝိဥာဏ္အား ကမ႓ာေလာက
အျပင္ဘက္အား ေမာင္းထုတ္
ပစ္လိုက္ခ်င္ျခင္းပင္တည္း။

ခ်စ္သူ၏ႏွလံုးဘဝင္
ျပံဳးရႊင္ေစမည္ဆိုလွ်င္
ေႏွာင္ဖြဲ႔တြယ္ပါတ္ေနမိေသာ
သံေယာစဥ္ အမွ်င္ႀကိဳးကိုလည္း
သဲအူအျပတ္ခံ၍
ျဖတ္ဝံ႕ပါသည္။

ခ်စ္သူပန္ဆင္စရာ
ပန္းဥယဥ္၌ ကြ်န္ုပ္သည္
အရိုင္းဆန္ေသာ ေတာပန္းမို႔
မပန္ဆင္လိုပါမူ
ထိုဥယဥ္မွ ထြက္ခြါေပးပါမည္။

ခ်စ္သူ၏ ဘဝေရျပင္၌
ကြ်နု္ပ္ေႀကာင့္ လိႈင္းဂယက္
ထခဲ႔ရသည္ ဆိုပါမူ
ကြ်န္ုပ္အသက္ရွင္ေရးထက္
ခ်စ္သူ႔ရဲ႕ ေရျပင္
လိႈင္းဂယက္မထေစရန္
ကြ်န္ုပ္ဆက္လက္ကူးခတ္မိေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။

တူရွင္တြဲ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္
ခ်စ္သူစိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္သည္ဆိုပါက
ကြ်န္ုပ္ ေဘးလမ္းကသာ
ဆင္း၍ေလွ်ာက္ေပးပါမည္။
သြားလမ္းသာေစရန္
ဆူးေျငွာင့္ ခလုတ္တို႔အား
ဖယ္ရွားခြင့္သာ
ခြင့္ျပဳေပးပါ ခ်စ္သူ။
2672367653_80e51e1f57_z.jpg
source
Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ကမ႓ာ အျပင္ဘက္ မသြားခင္ နာ့ကို steem ေလးေတ ေပးခဲ႕ပါလား?

·

သြားခါနီးရင္ ႀကိဳေပျာမယ္ေလ။

ေကာင္းလိုက္တ့ဲခ်စ္သူ

·

ဒါမ်ိဳးက ရွားတယ္ေလ။


@aungzawhtwe, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aungzawhtwe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

ခ်စ္​သူ တဲ့လားကြယ္​ 😁😁

·

omm ခ်စ္သူပါပဲ။