Do you really understand love?

in #love6 years ago

Today, we celebrated her birthday. My cute co-worker. The little joyful & naive of she always makes me have to look at.

Even though I know it's impossible to get anywhere, I also never hope for that. But as a liberalist, I allowed myself the right to be enthralled.

Me, a liberal. Today, on the birthday of the flower in my heart, I will write about love, that which I think I will never write. This article is for her, and for you too. Since I am quite lonely with my liberalism. I hope through this article I may also find someone with the same tendency as me in this country (Vietnam).

Liberalism:

I will not go into philosophy, which will make it difficult for many to reach. The simple explanation for this is that we live, think, act by freely. That means that our thinking / emotions / actions are not limited by our customs, habits, morals, rules and laws. . After all, they are man-made, They created to maintain the order of society. And of course, your freedom is not to harm the freedom of others. What does this mean? If you are really free then forget about the things you have been given to your head by society.. ex: only be faithful to one person, the age shall marry.

Definition of love

Unfortunately I will disappoint you here. Because there will be no definitions. Although there are so many definitions created through quotes, poetry, painting etc. But all define a small corner of love. Because they do not understand love, they use words to praise love. If they truly understand the love they may have been silent, because words are not strong enough to express things that are drawn only in experience. If you tell the blind about light, the blind can become a scientist (expert) but he will never really understand what light is. You and I too, we can only understand more about love through experience, but it is very difficult for us to understand love.

The way we love

This really makes a difference and also produces different results. Most people do not love, they are attracted by the law of nature for the maintenance of breed. Some people love but the way is different.

Jealousy, anger, ownership, dating, flirting etc., are the spices that many people have experienced. These spices if used improperly it can break your love, many lovers become enemies because there are too many of a spice type. And most of them have the final result of suffering in love. Very few people can find ease when loving someone. This only happens to some people who have enough indulgence and love in their entirety.

I really like a piece of lyrics of Trinh Cong Son. "I pray to be a tree, at the distance. look at you bright." Just standing far away, just stand still and just look. Maybe if comes to she, this will interfere with her brilliance. It's a way of love that I think people should experience. When you are really happy feel when your lover is happy you will reach a part of the "whole" in love. You will not have the need to come close, your soul, your heart will still be happy if "you brilliant" and you will find the deepest in your soul, joy with the joy of others.

Final. I hope you will reply the way you love to enrich for those who will read this article. Also let you see that each person will love differently, it leads to different results for us.

happy2.jpg
Picture source

VIETNAMESE

Bạn có thật sự hiểu được tình yêu?

Hôm nay, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cô gái đồng nghiệp dễ thương của tôi. Sự nhí nhảnh pha chút ngố ngố của cô ấy luôn làm tôi phải ngắm nhìn.

Mặc dù tôi biết mọi chuyện chẳng thể đi tới đâu, và tôi cũng chưa bao giờ hi vọng vào điều đó. Nhưng là một người có khuynh hướng của chủ nghĩa tự do, tôi tự cho phép mình quyền say đắm.

Tôi, một người có khuynh hướng tự do. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của bông hoa trong lòng tôi sẽ viết về tình yêu, điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi viết. Bài viết này để tặng cho cô ấy, và cho cả bạn nữa. Vì tôi cũng khá cô đơn với chủ nghĩa tự do của mình, qua bài viết này cũng có thể tôi sẽ tìm được người nào đó có khuynh hướng như tôi ở đất nước này (Việt Nam).

Chủ nghĩa tự do:

Tôi sẽ không đi sâu vào triết học, điều đó sẽ làm nhiều người khó tiếp cận. Giải thích đơn giản về chủ nghĩa này là việc chúng ta sống, suy nghĩa, hành động một cách tự do. Điều đó có nghĩa là tư duy/ tình cảm/ hành động của chúng ta không bị giới hạn bởi phong tục, tập quán, đạo đức, quy tắc và pháp luật . . vì xét cho cùng tất cả những điều đó đều do con người tạo ra, nó được tạo ra để duy trì trật tự của xã hội. Và tất nhiên việc tự do của bạn không được làm tổn hại đến tự do của người khác. Điều này có nghĩa là gì? Là nếu bạn thật sự tự do thì hãy quên đi những thứ bạn đã được xã hội nhồi vào đầu bạn như: chỉ được chung thuỷ yêu 1 người, đến tuổi phải lấy chồng .v.v.v.

Định nghĩa về tình yêu:

Thật tiếc là ở đây tôi sẽ làm bạn thất vọng. Bởi vì sẽ chẳng có định nghĩa nào cả. Mặc dù là đã có rất rất nhiều định nghĩa được tạo ra qua danh ngôn, thơ ca, hội hoạ .v.v.v Nhưng tất cả chỉ định nghĩa một góc nhỏ của tình yêu mà thôi. Vì họ chưa hiểu hết được tình yêu nên họ mới dùng ngôn từ để ca ngợi tình yêu. Nếu thật sự hiểu được tình yêu có lẽ họ đã im lặng, vì ngôn từ không đủ sức để diễn đạt những điều chỉ được rút ra trong kinh nghiệm. Ví như bạn nói với người mù về ánh sáng, người mù có thể trở thành nhà khoa học (chuyên gia) về ánh sáng nhưng anh ấy sẽ không bao giờ thật sự hiểu được ánh sáng là gì. Bạn và tôi cũng thế, chúng ta chỉ có thể hiểu nhiều hơn về tình yêu qua kinh nghiệm chứ thật sự rất khó để chúng ta có thể hiểu hết được tình yêu.

Cách chúng ta yêu:

Điều này thật sự tạo ra sự khác biệt và cũng tạo ra những kết quả khác biệt. Phần đông người ta không yêu, họ hấp dẫn nhau bởi quy luật của tự nhiên về sự duy trì nòi giống. Một số còn lại yêu nhưng không phải ai cũng như ai.
Ghen tuông, giận hờn, nhu cầu sở hữu, hẹn hò, tán tỉnh .v.v.v đó là những gia vị mà nhiều người đã trải qua. Những gia vị này nếu sử dụng không tốt nó có thể phá hòng tình yêu của bạn, nhiều người yêu nhau trở thành kẻ thù bởi có quá nhiều 1 loại gia vị nào đó. Và phần đông họ đều có kết quả sau cùng là sẽ đau khổ vì tình yêu. Rất rất ít người có thể tìm thấy sự bình thản khi yêu một ai đó. Điều này chỉ xảy ra cho một số người, những người đủ sự bao dung và yêu một cách toàn bộ.

Tôi rất thích một đoạn ca từ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. “Tôi xin làm cây xa, đứng nhìn em rực rỡ”. Chỉ đứng ở xa thôi, và chỉ đứng im và cũng chỉ nhìn. Có lẽ nếu tiến tới gần sẽ làm phiền em, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới sự rực rỡ của em. Đó là một cách yêu mà tôi nghĩ mọi người nên trải nghiệm. Bởi khi bạn thật sự thấy vui khi người yêu mình hạnh phúc bạn sẽ đạt tới một phần của tính “toàn bộ” trong tình yêu. Bạn sẽ không có nhu cầu phải tới gần, tâm hồn bạn, trái tim bạn vẫn sẽ vui nếu “em rực rỡ” và bạn sẽ tìm được niềm vui riêng sâu trong tâm hồn bạn, niềm vui với sự vui của người khác.

Sau cùng. Tôi hi vọng bạn sẽ reply cách bạn đang yêu để làm phong phú hơn cho những người sẽ đọc bài viết này. Cũng để bạn thấy rằng mỗi người sẽ yêu một cách khác nhau, nó dẫn đến những kết quả khác nhau cho chúng ta.

happy1.JPG

Sort:  

To the question in your title, my Magic 8-Ball says:

It is decidedly so

Hi! I'm a bot, and this answer was posted automatically. Check this post out for more information.

Làm cái cây đứng ở đằng xa thật buồn.
Nhưng nó cũng tuyệt nữa!
Chúng ta đã không thể làm như thế.

Postingan yang bagus, kata katanya tersusun rapi, penulisan yang sangat rapi, semoga saya bisa belajar banyak dari setiap postingan anda

Thanks for stopping here
Hope you really read it. Nice to meet you! :)

You got 100% upvote
To get a 0.05$ upvote send 0.02 Sbd to @sourovafrin

Dear friend.
Manually done that I see you faster than I can think.
Thanks a lot!

Tôi thì ghét nhất bàn luận đến chuyện tình yêu, vì cũng đã đứng ở đằng xa nhìn mấy đóa hoa nở rộ rồi.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có 1 tình yêu đẹp, và đóa hoa đó đã ở với tôi.
Chúc các bác cũng có 1 đóa hoa thật đẹp

Đoá hoa của em thành quả rồi chứ còn hoa đâu nữa :)

Happy belated birthday to your coworker. The both of you are pretty

Thank your wishes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by haccolong from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37841.91
ETH 2037.26
USDT 1.00
SBD 5.07