You are viewing a single comment's thread from:

RE: Do you really understand love?

in #love6 years ago

Tôi thì ghét nhất bàn luận đến chuyện tình yêu, vì cũng đã đứng ở đằng xa nhìn mấy đóa hoa nở rộ rồi.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có 1 tình yêu đẹp, và đóa hoa đó đã ở với tôi.
Chúc các bác cũng có 1 đóa hoa thật đẹp

Sort:  

Đoá hoa của em thành quả rồi chứ còn hoa đâu nữa :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 56300.51
ETH 3241.37
USDT 1.00
SBD 4.18