Lotto millionaire! Play is rich Code 01.01

in #lotto6 years ago (edited)

enter-to-win.jpg
image source

The first, round 01. Code 01.01

REWARD

95% of author rewards from this blog (including SBD & SP)

HOW TO PLAY
 1. Vote this blog: To increase for reward value
 2. Follow me @haccolong: To update your chances
 3. Resteem this blog: To add players =>to increase for reward value
 4. "Reply" your lucky number and it is your lottery ticket, if this number is the same as the number of SP receive from this blog then you are the winner.
  Example: If your reply is1234 and author rewards I'll receive from this blog is 1,234SP, you are win; if I get 12,340 you aren't the lucky one.
RULE
 • If there are no winners, winner refuse to receive or winner is ineligible, the reward of this round will be accumulated for the next round, until has winner. This promises you can become millionaire.
 • If more than one winner, the reward will be shared equally.
 • Each player is only able to receive one ticket free.
 • Reply your lucky number must be made within 120hours, since the start of this round (UTC time). I will Reply your Reply to confirm, if I do not Reply means that has expired and your number has no effect.
 • The results of the lottery round will be publish on the 8thth day or the 10th day, at the publish also the start of a new lottery round.
 • To ensure the transparency, and prevent given reward for Steemian not active. Within 30 days, the winner must confirm by reply the blog's publish results and should take proof of eligibility for the community to trust.
 • If your ticket is win but don't do one of the three actions: vote, follow and resteem, your ticket is not valid.
Tip: You can vote, follow and resteem now, still "reply" may to do on the 4th day.

Finally, Wish fun and good luck for you!

Copyright @haccolong


VIETNAMESE

Xổ số triệu phú, Chơi là giàu có 1.01

Lần thứ nhất, vòng 1. Mã số 01.01

GIẢI THƯỞNG

95% phần thuởng tác giả từ blog này (bao gồm SBD và SP)

CÁCH CHƠI
 1. Vote blog này: Để tăng giá trị giải thưởng
 2. Follow me @haccolong: Để cập nhật cơ hội của bạn
 3. Resteem blog này: Để thêm người chơi sẽ tăng giá trị giải thưởng
 4. Reply con số may mắn của bạn và nó chính là vé số của bạn, nếu số này trùng với số SP thu được từ blog này thì bạn là người chiến thắng.
  Ví dụ: bạn chọn 1234 và số SP Author rewards tôi nhận được từ blog này là 1.234SP thì bạn chiến thắng, nếu tôi nhận được 12.340 thi bạn không phải là người may mắn đó.
NGUYÊN TẮC
 • Nếu không có người trúng thưởng, người trúng thưởng không nhận hoặc không đủ điều kiện thì thu nhập từ vòng đấu sẽ được tích luỹ cho vòng sau, cho đến khi có người đoạt giải. Điều nay hứa hẹn bạn có thể trở thành tỷ phú :)
 • Nếu nhiều người cùng chiến thắng, giải thưởng sẽ được chia đều cho họ.
 • Mỗi người chơi chỉ được Reply miễn phí 1 con số = vé số.
 • Reply con số may mắn phải được thực hiện trong vòng 120 giờ từ khi vòng đấu bắt đầu (ngày giờ UTC đăng blog này).
 • Tôi sẽ Reply lại Reply của bạn để xác nhận, nếu tôi không Reply tức là đã quá thời hạn và con số của bạn không có hiệu lực.
 • Kết quả của game sẽ được công bố vào ngày thứ 8 hoặc chậm nhất là ngày thứ 10, lúc công bố kết quả cũng là lúc bắt đâu một vòng xổ số mới.
 • Để đảm bảo sự minh bach, và ngăn ngừa trao trao giải cho Steemian không hoat đông. Trong vòng 30 ngày, người đoạt giải phải xác nhận lại bằng cách reply bài công bố kết quả và nên chụp các bằng chứng chứng minh đủ điều kiện nhận giải để cộng đồng tin tưởng.
 • Nếu bạn có vé số trứng thưởng nhưng không thực hiện 1 trong 3 hành động: vote, follow và resteem thì vé của bạn không có giá trị.
Mách bạn: bạn có thể vote, follow và resteem trước, đến ngày thứ 4 hãy reply như thế vé của bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Cuối cùng, chúc các bạn chơi vui và trở thành người may mắn.

Copyright @haccolong

This blog is posted at 17h54 2018-04-30 UTC

Capture.PNG

This is a lottery and it's free so it's not gambling

Sort:  

Verify, your ticket is 2345
Good luck!

This post has received a 2.35 % upvote from @drotto thanks to: @outlinez.

Verify, your ticket is 45290
You must to vote, resteem & follow, your lottery ticket is valid. I do not see you doing that! I just follow you!
Good luck!

1454 hehe . mong may mắn mỉm cười hehe

Verify, your ticket is 1454
Bạn vẫn chưa resteem, nhớ resteem thì vé mới có hiệu lực nha!
Good luck!

Đã thấy resteem, em có thấy giá trị giải thưởng đang tăng dần không nè :)

Verify, your ticket is 0975
Nhớ resteem nhé người đồng chí :)
Good luck!

ủa giờ vô tường mới thấy chưa follow em, phó chân :)

Unfortunately, in Iran lotto has been banned from 1974 revolution.
Thank you

Do not worry, you can still join on this steemit and blog. Certainly the government does not control it.

Verify, your ticket is 6289
Good luck!

Verify, your ticket is 1620
Good luck!

i follow you and upvoted

Thank a lot!
Why did not you choose a lottery ticket? Dear @saizor ?

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37715.49
ETH 2027.77
USDT 1.00
SBD 5.09