Sort:  

Verify, your ticket is 1454
Bạn vẫn chưa resteem, nhớ resteem thì vé mới có hiệu lực nha!
Good luck!

Đã thấy resteem, em có thấy giá trị giải thưởng đang tăng dần không nè :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51427.87
ETH 2989.24
USDT 1.00
SBD 4.28