နွစ္သက္ဖြယ္ရာအစားအစာမ်ား ၁

in #life2 years ago

လူမ်ဳိးတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္းတြင္ မိမိ ရိုးရာအစားအစာမ်ား ရွိျကစျမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားတို ့သည့္ ဂ်ဳံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ခ်ပါတီ ပူရီတို့သည္ ၄င္းတို၏ရိုးရာအစားအစာ
ျဖစ္သလို ျမန္မာတို ့တြင္လဲ မုန္းဟင္းခါး မုန့္ဗိုင္းေတာင့္ အစရွိေသာ မုန္မ်ားစြာရွိျကသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္ျကေသာ နိုင္ငံျဖစ္ရာ မိမိတို ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအလိုက္ အစားအစာမ်ား ျပဳလုပ္စားသံုးေလ့ရွိျကသည္။
IMG_20180522_082115.jpg

ျမန္မာရိုးရာ သျကၤန္ကာလတြင္ သျကၤန္ ထမင္း သျကၤန္ဟင္း သည္လည္းေကာင္း မုန့္လံုးေရေပၚ သာကူ ေကာက္ညင္းဆီထမင္း မုန့္ဟင္းခါး စသည့္ အစားအစာတို ့သည္လည္း ျမန္မာတို၏ ကိုယ္ပိုင္ အစားအစာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္တြင္လည္း လွဴဒါန္းျကသည့္ မယ္ဇလီဖူးသုတ္သည္လည္း ေဆးဖတ္ဝင္ရံုသာမက လူမ်ဳိးတိုင္း၏ အစားအစာတစ္ခု ျဖစ္၍ ေနေပျပီ။

Sort:  

You got a 4.35% upvote from @emperorofnaps courtesy of @glanter22!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Great post!
Thanks for tasting the eden!

This post received a $0.105 (75.33%) upvote from @upvotewhale thanks to @glanter22! For more information, check out my profile!

You got a 31.21% upvote from @redlambo courtesy of @glanter22! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

Congratulations, your post received 21.11% up vote form @spydo courtesy of @glanter22! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

You got a 14.92% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @glanter22! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 9.44% upvote from @brupvoter courtesy of @glanter22!

Great post! You've earned a 25.62% upvote from @dolphinbot
Join the DolphinBot Team for Daily Payouts in Steem! Click here: http://bit.ly/dolphinbot

You got a 31.65% upvote from @steembloggers courtesy of @glanter22!

You got a 11.00% upvote from @minnowvotes courtesy of @glanter22!