About the Author

in introduceyourself •  5 months ago

Kamusta?


Magandang araw nga pala kaibigan, ako nga pala ang Author ng page na ito at nais kong gumawa ng mga kwento tungkol sa mga naging karanasan ko dito sa mundo ng crypto na kung saan ay naging panguhahin ko nang pinagkukunan ng aking ikinabubuhay. 

Nais ko sanang mag kwento sa isang impormal na paraan ng pagsusulat upang maipahayag ang aking mga ideya at nang sa ganun ay mapalawig din ang kaalaman ng aking mga kababayan sa usaping "Cryptocurrency" kahit sa maliit lang na paraan.

Sa ngayon, wala akong normal na trabaho tulad ng mga nasa kapareho kong edad, wala din akong natapos kung kaya't nahihirapan akong makapag-hanap ni-isa kung kaya't iginugol ko na ang aking oras sa paghahanap ng mapagkikita-an dito sa internet, lalong lalo na sa crypto. Natutunan ko na dito kung paano gumagana ang marketing, ang epekto ng ekonomiya sa pandaigdigang merkado, politics, iba't ibang business model na maaaring click sa masa na makapag-papagaan ng ating buhay, teknolohiya na naglalayong tulungan tayo, at ang kung papaano kumita ng pera sa pamamagitan ng internet.

Nais ko sanang maghandog ng mga kwentong kapupulutan ng aral na mula sa aking mga karanasan at mga natutunan dito sa mundo ng crypto. Muli, inaanyayahan ko kayo sa aking mga kwentong crypto at sanay samahan nyo ako sa pagtuklas nitong bagong teknolohiya na maaari nating pagkakitaan at magamit sa araw-araw na pamumuhay.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  


Welcome to Steem @batangcrypto.

Do read A thumb rule for steemit minnows - 50:100:200:25 for starter tips.

Spend time reading Steem Blue Paper to know how Steem blockchain works and if you still have any queries ask them on our Ask me anything about Steemit post and we will try to answer that.

All the Best!!!

Congratulations @batangcrypto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment
You got a First Reply
Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received
Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Loading...

welcome newcomers, congratulations fighting in the future steemit platform

Posted using Partiko Android

·

Would surely do

Welcome to Steem! Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem and we upvote our users to help them grow! Please feel free to download the Android app here and the iOS app here.

To learn more about us and stay connected with us, please join our Discord server here: https://discord.gg/N7Et97G

Welcome to Steem, @batangcrypto!

I am a bot coded by the SteemPlus team to help you make the best of your experience on the Steem Blockchain!
SteemPlus is a Chrome, Opera and Firefox extension that adds tons of features on Steemit.
It helps you see the real value of your account, who mentionned you, the value of the votes received, a filtered and sorted feed and much more! All of this in a fast and secure way.
To see why 3289 Steemians use SteemPlus, install our extension, read the documentation or the latest release : SteemPlus Points calculation.

Nice. Welcome to steemit