Sort:  
 2 years ago 

Heç demə, biz dağ uşağıyıq, xəstəlik nədir bilmərik, amma tutulanda qəliz olur 😃

 2 years ago 

Mən də beləcə çox düşünürdüm. Yığıb-yığıb adamı birdən tutur... Onda da uje vəziyyət bir balaca qəlizləşir. Bir daha yastığın yüngül olsun, ALLAH şəfa versin. AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68913.70
ETH 3738.36
USDT 1.00
SBD 3.68