Sort:  
 2 years ago 

Vəziyyət ciddidir. Gərək özüvü qoruyasan. Ciddiliyi onda görürəm ki, yoluxucudur

 2 years ago 

Robinzon Kruzo kimi adaya çəkiləsən))))))

 2 years ago (edited)

Tərki problemlər. Öz canın öz başın😊 Bircə ПЯТНИЦА əksilməsin 😉 ДАЙ БОГ🤲

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68627.76
ETH 3844.64
USDT 1.00
SBD 3.63