bisikletsteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Türkiye'de olmasa da, Avrupa'nın çoğu ülkesinde olmazsa olmaz ulaşım aracı. Yaygınlaşması durumunda birçok problemin çözümü olacaktır.

Kaynak
İlk olarak, günümüzün insanının en büyük sorunlarından biri hareketsiz kalması ve spor yapmamasıdır. Kimimiz zaman bulamıyoruz, kimimiz de fazla tembeliz. Fakat işe ya da okula giderken bisiklete binmek, sağlığımız açısından yapmamız gereken spor yerine geçebilir. Üstelik bisikleti satın aldıktan sonra (bakım ve tamirat işlemlerini saymazsak) ücretsiz, yani özel aracınıza sahip olmaktan ve toplu taşıma kullanmaktan çok daha ucuz.
Bisikletin ikinci yararı ise gezegenimizi ilgilendiren türden. Dünyamızın en büyük sorunlarından biri küresel ısınma (umarım aranızda küresel ısınmanın varlığını kabul etmeyen yoktur) ve küresel ısınmayla sera gazı etkisi arasında kuşkusuz bir ilişki var. Bisiklet ise bu açıdan tamamen çevreye duyarlı bir araç. Hiçbir zararlı gaz üretmiyor, yani hem sizin için hem de gezegenimiz için çok sağlıklı.
Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmalar var. En yakın zamanda bu çalışmaların başarısını görebilmemiz dilekleriyle...

Kaynak


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about bisiklet.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @erensonmez ! You received a 7.51% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 100 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Ayrıca bisiklete binmek çok keyiflidir.👍

Kesinlikle. Onu herkes biliyor diye düşündüm :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28425.24
ETH 1820.90
USDT 1.00
SBD 2.76