Sort:  

Hi @anneke . Baie dankie. Ek sukkel nog om in rat te kom

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.042
BTC 10956.03
ETH 373.71
USDT 1.00
SBD 0.97