Sort:  

Hi @anneke . Baie dankie. Ek sukkel nog om in rat te kom

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10890.52
ETH 364.04
USDT 1.00
SBD 0.96