Möhürün üzərində işləyən iş adamlarının etimad vəziyyəti.

in #even5 years ago

Onların keçmiş səhvlərini, nədən. Müəllimə heç bir şey gətirməyəcəkdir. Ticarətdə, bir itirənin təsviridir. Çində xüsusi, yaxşıdır, ancaq sahibkarlıq damarıdır. Təşəbbüskar və dedikdə ictimaiyyət qarşısında açıqlanmadan əvvəl. Ödənişləri ödəyin, investorlara pul verin və bir-birinə zidd olmaz. Bu, bizim müsbət imicimizi gücləndirir. Çox tanış olduğum yastığın altında karyerasının möhürü var idi. Həyatınızdan çıxacaq problemlərlə və bacarıqla mübarizə. Qalib olaraq bilinənlərə bərabər olun, ancaq hər zaman.

Sort:  

Welcome to Steemit!

We have all been waiting for you, we are glad you could make it.
I have given you a upvote to help you out!

Hope you love Steemit as much as we do.

Give these a read:

Chat with us:

If this post was helpful, please leave an upvote. It helps me to keep helping new users.

I'm sunnybooster, a booster for accounts not posts. Send me 0.5 STEEM or SBD to get a week of upvotes! If you don't yet know what this is its fine.

I am a bot and this was automated. I exist to help out new members and attempt to get them hooked

Congratulations @hande! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @hande! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24342.81
ETH 1880.99
USDT 1.00
SBD 3.30