​ေအာင္​ျမင္​မႈ

in #esteem4 years ago

ေလာကျကီးမွာဘယ္လိုလူေတြ
ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားၾကလဲ...?

ျဖစ္ခ်င္တာထက္
ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပးသူ

လုပ္ခ်င္တာထက္
လုပ္သင့္တာကို ဦးစားေပးသူ

အမွားကိုအျမန္သိ
အမွန္ကို ခ်က္ခ်င္းျပင္နိင္သူ..

ရိကၡာကို သိကၡာနဲ႔မလဲသူ

ဆႏၵကိုသိကၡာနဲ႔ထိန္းနိင္သူ

အရွိတရားကို
အမွန္တိုင္းလကၡံနိင္သူ......

ထိုသူတို႔သည္ ဘဝတြင္
ေအာင္ျမင္ရာ၏
ျကီးပြားရာ၏
တိုးတက္ရာ၏.........
image
Credit##Thura Tun

Sort:  

This post received a $0.210 (76.92%) upvote from @upvotewhale thanks to @putulay! For more information, check out my profile!

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @putulay.

This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @putulay.

This post has received a 10.84% upvote from thanks to: @jockerlay!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

This post has received a 26.32% upvote from @lovejuice thanks to @putulay. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

This post has received a 21.20% upvote from thanks to: @putulay!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Congratulations @putulay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @putulay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20186.44
ETH 1350.56
USDT 1.00
SBD 2.48