စက္​ခ်ဳပ္​သင္​တန္​း

in #esteem4 years ago

image
စက္ခ်ဳပ္ပညာကို သင္ခ်င္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သင္တန္းသို႔သြားေရာက္မသင္
ၾကားနိုင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္လိုက္သင္ေပးသည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။
အမ်ိဳးသမီးဝတ္
ရင္ေစ့
ရင္ဖံုး (ရင္ဖံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး)ု
ဘေလာက္(စ္)
ရင္ျဖတ္ဆက္
ေက်ာျဖတ္ဆက ္
ဂါဝန္ တို႔ကုိ( လည္ပင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး) တို႔ျဖင့္ ု လက္ျပတ္္lလက္ဆက္lလက္ေဖာင္း(ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး)Iကိုရီး
ယားလက္lၾကြက္နားရြက္္ တို႔ျဖင့္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။
ခ်ိတ္ထမိန္
သံုးလႊာ
ေလးလြာ
ထီးစကပ္နွင့္
သားေရၾကဳိးတပ္ေဘာင္းဘီလည္းပါပါတယ္ရွင့္။

အမ်ိဳးသားဝတ္
အမ်ိဳးသားဝတ္အေျခခံျဖစ္ေသာ
ရွပ္ေကာ္လံ
ေကာ္လံဂတံုး
ေအာ္တာရွပ္
ေခါင္းစြပ္အေနြးထည္နွင့္
ဂ်ာစီ တို႔ကို ရိုးရိုး အိတ္ကပ္lေဖာက္အိတ္lအိတ္ေျပာက္
တို႔ျဖင့္ စက္နင္းမွစ၍ စနစ္တက် တက္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။္

Sort:  

This post received a $0.105 (40.24%) upvote from @upvotewhale thanks to @bonebone! For more information, check out my profile!

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @bonebone.

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @bonebone.

This post has received a 21.05% upvote from @lovejuice thanks to @bonebone. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

Congratulations @bonebone! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @bonebone! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19252.48
ETH 1304.36
USDT 1.00
SBD 2.43