လႊတ္​ခ်လ္ိုက္​

in #esteem6 years ago

ကိုယ္လႊတ္ခ် လိုက္တဲ႕အရာေတြဟာ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ
လႊတ္ခ်ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။
image
Credit:photo
ကိုယ္႕စိတ္ဆႏၵ
ကိုယ္႕ႏွလံုးအိမ္
ကိုယ္႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို
ထိခိုက္ေစမွန္းသိခဲ႕ရင္လႊတ္ခ် လိုက္တာဟာ
အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတဲ႕သေဘာတရားမွာ
မွားတယ္ဆိုတာေတာ့မရွိပါဘူး
ေနာက္ဆံုး မွားသြားရင္ေတာင္မွာ
သင္ခန္းစာ ယူလို႕ရတာေပါ့ ။

ကိုယ္နာက်င္မွန္းသိလ်က္ဆက္ျပီး
ကိုင္ထားဆြဲထားတာကမွ တကယ့္ကိုရူးရာက်ျပီး
မစြန္႕လႊတ္ ႏိုင္တဲ႕
စိတ္ဓာတ္ေတြက ကိုယ္႕ကို
အဖန္တလဲလဲ သတ္ေနအုန္းမွာပဲ

ၾကာေတာ့ တစ္ဖက္လူကကိုယ္႕အားနဲခ်က္ကိုျမင္ျပီး
ကိုယ္႕ကို ခဏခဏသတ္လို႕
ရေကာင္းရသြားႏိုင္တယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာမ်ိဳးက
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတဲ႕ အရာေတြကို
ေမွ်ာ္လင့္တာပဲေကာင္းတာ
မျဖစ္ႏိုင္တဲ႕အရာေတြထဲမွာ က်င္လည္ေနသမွ်
အခိ်န္ကုန္ စိတ္ထိခိုက္ျပီး ဝမ္းနည္းေနရတတ္တယ္
ဒါကို သိလ်က္နဲ႕ ဆက္မိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့
လူျဖစ္ရံႈးတာေပါ့ ။

လူေတြ ဆိုတာမ်ိဳးက
ကိုယ္႕လက္ထဲမွာ
ဓားတစ္ေခ်ာင္းရွိတယ္
သူ႕လက္ထဲမွာလည္းဓားတစ္ေခ်ာင္းရွိမယ္
ႏွစ္ေယာက္ထဲကတစ္ေယာက္ပဲ
အသက္ရွင္ခြင့္ရွိမယ္ဆိုရင္
ကိုယ္႕ဖက္က ပဲဦးေအာင္ ထိုးၾကမွာပဲ…

အတူတူပဲ … ရည္းစားေကာ
သူငယ္ခ်င္းေကာ
ေနာက္ဆံုးေမာင္ႏွမ ေတြေကာပဲ
လူတိုင္း အတၱ ဆန္ဆန္ ရုန္းကန္ေနခ်ိန္မွာ
ကိုယ္လည္း ရွိသင့္ သေလာက္ အတၱ ေလးေတြ
ရွိေနရမယ္ ။

ယုတ္မာ ခို္င္းတာမဟုတ္ေပမဲ႕
စည္းေင္ဆိုတာ လူတိုင္းလည္း
က္နာတာမဟုတ္ဘူး
ကိုယ္႕လက္ထဲမွာ ပစၥည္းတစ္ခုရိွရင္
တျခား လက္ထဲက ပစၥည္းေတြကိုလည္း
မ်က္ေစာင္းထိုးတတ္ၾကတာပဲ။

လ်င္သူ စားစတမ္းပဲ…
အခ်စ္ပဲျဖစ္ျဖစ္
လူမႈေရးပဲျဖစ္ျဖစ္
စီးပြားေရးပဲျဖစ္ျဖစ္
လူေတြမွာ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ရင္းနဲ႕မရွိေနဘူး
အခြင့္ အေရးရရင္ အမိအရဖမ္းဆုပ္ၾကတာခ်ည္းပဲ

ဒါေလးေတြေတာ့သိထားသင့္သလို
ကိုယ္႕ကိုထိခိုက္ေစမယ္
ပူေလာင္ေစမယ္ဆိုရင္
လႊတ္ခ် သင့္ရင္လႊတ္ခ်ႏိုင္ရမယ္ ။

စြန္႕လႊတ္ႏိုင္တဲ႕ သတၱိ ရွိမွသာ
သစ္လြင္ျပီးအေကာင္းဆံုးေသာ အရာေတြကို
ရွာေဖြ ႏိုင္လိမ့္မယ္။

    LuAh
Sort:  

Congratulations @acid231! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @acid231! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @acid231! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @acid231! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64251.91
ETH 3494.19
USDT 1.00
SBD 2.54