Khẳng định quyền sở hữu và Bộ quy tắc ứng xử

in #eos6 years ago (edited)

eosDAC được biết đến rộng rãi và nhận được sự nể trọng trong cộng đồng EOS. Cho đến nay, chúng tôi là một trong bảy nhà sản xuất block được đánh giá 'Xuất sắc' bởi ControllingHand. Chúng tôi được xếp hạng A+ trên mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn của nhà sản xuất block khi EOS Wire đối chiếu các bảng xếp hạng về mức độ tuân thủ. Và cộng đồng eosDAC còn nhận được đánh giá tích cực dựa trên danh sách của Ben Sigman.

Với mong muốn liên tục cập nhật thông tin đến cộng đồng eosDAC, chúng tôi cập nhật thêm về cách tổ chức, quyền sở hữu của cộng đồng và mục đích phát triển.

Khẳng định quyền sở hữu

eosDAC là 1 cộng đồng làm việc cùng nhau cho các mục đích - sản xuất block EOS, hỗ trỡ các ứng dụng phi tập trung, hỗ trợ thiết lập các cộng đồng tự trị phi tập trung khác, và bất cứ các quyết định từ cộng động. eosDAC không phải là 1 công ty và các thành viên trong cộng đồng không phải là cổ đông. Thay vào đó, eosDAC token  mang lại tư cách thành viên và tiếng nói trong cộng đồng thông qua việc bầu ra Người Giám Hộ cộng đồng và các cơ chế hoạt động khác. Để hiểu rõ thêm về cách tổ chức cộng đồng, bạn hãy đọc qua Hiến pháp của chúng tôi.

Hiến pháp của chúng tôi là 1 nỗ lực đột phá bằng cách mã hóa cách hoạt động của các tổ chức như 1 cộng đồng tự trị phi tập trung. Nó phác thảo cơ chế để những người sở hữu token có thể đăng ký thành viên và bầu ra những người trông nom cộng đồng; trao quyền cho Người Giám Hộ ra quyết định và sử dụng quỹ; và tạo ra khuôn khổ cho các thành viên có trách nhiệm về sự hoạt động của cộng đồng. Nó cũng trao quyền cho eosDAC để yêu cầu thông tin từ những người sở hữu token - ví dụ như việc tuân thủ các quy định từ mỗi quốc gia. Chúng tôi thật sự mong bạn đọc Hiến pháp của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi hoạt động.

Bộ quy tắc ứng xử

Giá trị của cộng đồng là cốt lõi hình thành nên eosDAC. Là nhà sản xuất block duy nhất vận hành như 1 cộng đồng tự trị phi tập trung, chúng tôi tồn tại để đạt được và mở đường cho 1 mô hình thiết kế tổ chức mới mà ở đó các thành viên được đối xử công bằng như nhau. Do cộng động được quản lý và sở hữu bởi các thành viên, cơ chế dân chủ đảm bảo sự toàn vẹn trong cách hoạt động vì Người Giám Hộ sẽ được bầu ra dựa trên đóng góp của họ cho cộng đồng.

Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi thậm chí được soạn thảo trong Hiến pháp.

Các quy tắc của chúng tôi:

1. Cung Cấp Dịch Vụ Tốt Nhất

Mục đích chính của eosDAC là đảm bảo khả răng sản xuất block liên tục theo yêu cầu của phần mềm EOS.IO trên blockchain. 

2. Rõ Ràng và Minh Bạch

Tất cả các quyết định được thực hiện bởi cơ cấu quản trị eosDAC và tất cả các hoạt động của eosDAC sẽ rõ ràng và minh bạch.

3. Sự Hỗ Trợ Của Các Cộng Đồng EOS Trên Khắp Thế Giới

Chúng tôi muốn blockchain EOS.IO sẽ phát triển mạnh mẽ nhất. Vì thế chúng tôi sẽ tham gia các cộng đồng EOS khác để khởi xướng và hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng blockchain EOS.IO thông qua các công cụ hỗ trợ các DAC khác.

4. Công bằng

eosDAC sẽ đối xử với tất cả thành viên 1 cách công bằng và đền đáp tương xứng cho mọi đóng góp. Bất kỳ thành viên nào cũng biết được các quyết định và báo cáo như nhau.

5. Độc lập

eosDAC sẽ không yêu cầu bất kỳ đặc quyền gì so với các nhà sản xuất khác để được nhận được phiếu bầu. Điều này đảm bảo tính độc lập của chính nó.

6. Gian Lận Bỏ Phiếu

eosDAC sẽ không bao giờ trả công cho các phiếu bầu từ những người đang nắm giữ EOS.

Cách sử dụng nguồn quỹ

eosDAC sử dụng lợi nhuận từ tiến trình sản xuất block như sau:

Để hỗ trợ sự phát triển mạng lưới blockchain EOS, eosDAC sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp hạ tầng để đảm bảo tốc độ tối đa và khả năng xác thực giao dịch tốt nhất.

Để chủ động hỗ trợ rộng hơn đến các nhà phát triển và người sử dụng các ứng dụng phi tập trung trong cộng đồng EOS bằng cách đầu tư phát triển ứng dụng phi tập trung của riêng mình và tài trợ cộng đồng.

Một khi nguồn quỹ được phân bổ đầy đủ cho các chi phí hoạt động, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển cộng đồng và cho các quỹ dự phòng khác, eosDAC dự định sẽ phân phối lượng EOS còn lại đến những người sở hữu eosDAC token thông qua Người Giám Hộ. Nó có nhiều hình thức bao gồm cả cổ tức.

Cổ tức sẽ được phân phối rõ ràng đến các thành viên trong cộng đồng và không dựa trên số lượng phiếu bầu nhà sản xuất block của họ trên mạng chính. Nó sẽ dựa trên tư cách thành viên của cộng đồng bằng cách đăng ký thành viên. Bạn có thể nhầm lẫn giữa thành viên cộng đồng eosDAC và những người sở hữu EOS. 2 hình thức này là được định nghĩa khác biệt nhau hoàn toàn.

Bạn có thể xem thông tin ứng cử làm nhà sản xuất khối của eosDAC tại đây và nhiều thông tin khác trên website của chúng tôi. Đừng quên tham gia trao đổi với chúng tôi qua các kênh DiscordTelegram.

(bạn có thể xem phụ đề tiếng Việt cho clip trên)

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver

Đăng ký nhận tin tức từ chúng tôi và theo dõi chúng tôi qua các kênh mạng xã hội sau:

 Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram |Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu 


Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65359.95
ETH 3492.90
USDT 1.00
SBD 2.51