You are viewing a single comment's thread from:

RE: Po mojemu #2: Murale Bielska-Białej

in #engrave3 years ago (edited)

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

@tipu curate 2

Sort:  

Upvoted 👌 (Mana: 10/20)

Dziękuję bardzo 😃

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 19526.10
ETH 1066.14
USDT 1.00
SBD 2.89