ผักผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ - Stir Fried Vegetables with Cashew nuts.

in #dtube3 years ago


ผักผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ดัดแปลงมาจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมนูนี้เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคน เดิมทีแล้วใช้ไก่เป็นส่วนผสม แต่ฉันเปลี่ยนจากไก่เป็นเห็ดออรินจิฉีกแทน แล้วก็เจอว่ามันอร่อยดี เห็ดฉีกเก็บรสของซอสได้ดีและเข้ากับความมันของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกหวานสามสีช่วยให้ผัดมีความกรอบและสดชื่น ดังนั้นเราควรปล่อยเจ้าไก่ เพื่อนร่วมโลกของเราให้มีชีวิตของเขาไป แล้วกินผักผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้กับข้าวสวยกัน หวังว่าทุกคนจะสนุกและอร่อยกับอาหารมังสวิรัติวีเก้นนี้นะคะ...ศิริทิพย์ Sirithip
Stir Fried Vegetables with cashew nuts. This meal is simple and popular in Thailand. This meal is not too spicy for you. Normally, this meal will use chicken, but I changed it to use shredded king oyster mushroom and discovered that it was delicious. Shredded mushroom can retain the flavor of sauce well and also fit the flavor of cashew nuts. Fresh Sweet peppers and make your stir fry crispy and feel fresh. So you should leave your friend chicken alive and eat this with rice. Hope you have fun and enjoy your vegan meal.

Sort:  

What a great treat for vegan foodies - looks amazingly delicious yummy

เป็นเมนูที่น่าทานมากค่ะน้องโบว์

Congratulations @bo-sirithip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.
You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Where are your new photos?!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29806.24
ETH 2038.25
USDT 1.00
SBD 2.62