Paycent dodaje Steem do kolekcji kryptowalut.

in dlike •  2 months ago  (edited)

Dhared From Dlike

Karta Paycent umożliwiająca użytkownikom wypłacenie kryptowalut w celu zamiany i wycofania z bankomatów z dostępnością i wygodą w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Karta Paycent to jedyna działająca globalna karta kryptograficzna z możliwością wypłat BTC, ETH, LTC, DASH, BNB, XRP w jednej aplikacji i karcie, które można wykorzystać do zakupu w sklepach i wycofania się z bankomatów do tego dochodzi Steem.

Teraz możesz otrzymać bezpłatną kartę Paycent. Projekt oferuje również program Cashback

https://paycent.com/


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @strefanetu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 comments. Your next target is to reach 1000 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!